Säännöt

Elonkehä ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on suomeksi Elonkehä ry. Kotipaikka on Helsinki ja pääasiallinen toiminta-alue Suomi.

2 § Yhdistyksen kieli on suomi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoitus

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on syväekologinen, voittoa tavoittelematon kustannustoiminta. Tavoitteena on elämän itseisarvon, moninaisuuden ja jatkumisen nostaminen ylimmiksi arvoiksi sekä edistää holistista maailmanymmärrystä, syväekologista tietoisuutta, elämää suojelevaa kulttuuria ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa ja elämänmuotoa, sekä ylläpitää kriittistä keskustelua kestämättömästä kulutus- ja talouskasvuyhteiskunnasta, sen arvoista, ilmiöistä, rakenteesta ja seurauksista.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– julkaisee Elonkehä-nimistä lehteä, jonka muoto ja sisältö palvelee yhdistyksen tarkoitusta,

– harjoittaa mahdollisuuksien mukaan muuta tarkoitukseensa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa,

– voi järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia,

– voi tehdä yhteistyötä aatteellisesti läheisten järjestöjen kanssa,

– voi hakea avustuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä,

– voi järjestää toimintansa rahoittamiseksi myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja

– voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen jäsenyys

6 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

7 § Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenyysmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

8 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa, jos hallitus katsoo tämän olennaisesti haittaavan toiminnallaan yhdistystä tai vaikeuttavan olennaisesti yhdistyksen toimintaa sen ulkopuolella, tai toimivan muuten yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Erottamispäätös voidaan tehdä kahdessa hallituksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hänellä on kuluvan vuoden jäsenmaksu maksamatta vielä 31.12.

Hallinto ja toimielimet

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan muuta jäsentä. Yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

10 § Yhdistyksen johtoryhmän muodostavat varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, jotka hoitavat rutiiniasioita puheenjohtajan apuna. Hallitus asettaa myös mahdolliset työryhmät valmistelemaan antamiaan tehtäviä ja nimeää niille tarvittaessa vastuu- tai yhdyshenkilön sekä nimittää Elonkehä-lehden päätoimittajan tai -toimittajat.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12 § Elonkehä-lehden toimituksellinen päätösvalta on journalistin ohjeiden mukaisesti lehden toimituksella ja päätoimittajalla.

13 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima vuosikertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset

14 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti joko erillisenä kirjeenä tai yhdistyksen jäsentiedotteen yhteydessä, tai sähköpostitse jäsenen erikseen tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

16 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi toiminnan- tai tilintarkastaja ja hänelle varatoiminnan- tai tilintarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen ollessa kyseessä edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä, syyskokouksen ollessa kyseessä saman vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

17 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekulle hallituksen jäsenelle.

18 § Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti tai sähköpostitse esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on läsnä ja heidän joukossaan on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä 8 §:ssä mainittua asiaa lukuun ottamatta. Kutsu kokouksiin on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä kaksi viikkoa ennen kokousta. Hallitus ja sen asettamat työryhmät voivat kokoontua myös puhelimen, internetin tai sähköpostin välityksellä jokaisen ko. elimen jäsenen suostumuksella.

19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava nämä asiat.

20 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.