Avohakkuiden pakkovallan kausi – synkkä jakso suomalaista metsähistoriaa


Teksti: Panu Kunttu. Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja metsäasiantuntija. Kirjoitus on julkaistu aiemmin Elonkehän numerossa 4/17.

Metsänkäsittelyä ja -hallintoa koskeva lainsäädäntö kehittyi 1800-luvun kuluessa pyrkien lähinnä estämään metsän autioksi hävittämisen. Tukkipuustoon kohdistunut määrämittaharsinta oli 1800-luvulla tavallinen metsänkäsittelymenetelmä. Suomen ensimmäinen selluloosatehdas perusteettiin 1880, jolloin myös kuitupuulle alkoi olla kysyntää.

Vuonna 1900 valtionmetsäkomitea totesi mietinnössään, että metsän paljastaminen aukeaksi ei tule valtion metsissä kysymykseen, ja varovainen poiminta tai siemenpuuhakkuu säilyi hyvän metsänhoidon mallina aina 1910-luvulle. 1920-luvulta lähtien valtion ja muiden suurten maanomistajien metsiä alettiin käsitellä pääosin siemenpuuhakkuin.

Vuoden 1928 yksityismetsälaki edellytti metsänkäsittelyä, jossa luontainen uudistuminen ei vaarannu. Lain mukaan avohakkuu ja sitä seuraava metsänviljely tuli kyseeseen vain poikkeustapauksissa metsänhoitolautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Puuntuotantoa aletaan tehostaa

1900-luvun alkupuolella metsänhoidon tutkimuksessa keskityttiin kehittämään metsän kasvattamista ja uudistamista puuntuotannon näkökulmasta tehokkaammin, saksalaisen metsänhoidon esimerkin mukaisesti. Aiemmin metsiä oli pyritty pääasiassa suojelemaan hävittäviltä hakkuilta, mutta valtion suhtautumisessa metsänhoitoon alkoi näkyä liiketaloudellista ajattelua.

Askelia nykysuuntaan otettiin vuodesta 1919 alkaen, jolloin Metsähallitus antoi uuden ohjeen valtion metsissä: nuoria metsiä tulisi alaharventaa ja metsikön uudistamisen tulisi tapahtua samanaikaisesti. Nämä toimenpiteet johtavat väistämättä päätehakkuuseen. Voimakkaimmin harsittuihin metsiköihin alettiin soveltaa avohakkuuta ja kylvöä, kun katsottiin, ettei luontainen uudistuminen enää onnistu.

Sota-aika tuo pakkohakkuut

Metsin käyttö voimistui vuosina 1940–47, jolloin oli voimassa laki velvoitehakkuista ensin polttopuuhuollon ja sodan jälkeen vielä teollisuuden raakapuun turvaamiseksi. Mittavista sotakorvauksista kolmasosa piti toimittaa puuna ja puujalosteina. Tämä nopeutti voimaperäisen metsänhoidon yleistymistä ja metsätalouden kehittäminen sai samaan aikaan vahvoja valtiovetoisen suunnitelmatalouden piirteitä.

Metsähallitus aloitti avohakkuukeskitykset 1946 ja Euroopan suurin avohakkuualue – 21 000 hehtaaria – hakattiin Pohjois-Pohjanmaalla 1940- ja 50-lukujen taitteessa. Sotakorvaukset saatiin maksettua 1952, mutta Suomen jälleenrakentamisen ja asuttamistoiminnan aikana voimaperäinen metsänkäsittely oli tullut jäädäkseen. Metsäteollisuus kasvoi nopeasti ja avohakkuissa teollisuus sai huomattavan määrän halpaa raaka-ainetta kuitupuuna.

Harsintajulkilausuma muuttaa metsänhoidon suunnan

Eräs metsänhoitohistorian taitekohta on vuonna 1948 kuuden johtavan metsätutkijan ja -opettajan laatima julkilausuma, jossa he tuomitsivat paitsi määrämittaharsinnan niin myös varsinaisen harsinnan (poimintahakkuut) ja yläharvennukset. Heidän mukaansa harsinta on luonnonvastainen, Suomeen soveltumaton, huonosti tuottava, jäljellä jäävää puustoa vahingoittava ja geneettistä perimää heikentävä menetelmä, joka johtaa vajaatuottoiseen ja pilattuun metsään. Julkilausumassa kehotettiin ottamaan käyttöön siemen- ja suojuspuuhakkuut sekä alaharvennukset ja tasarakenteisena kasvattaminen.

Julkilausuman taustalla vaikutti puuntuotannon tehostamistoive ja piittaamattoman määrämittaharsinnan huono jälki, mutta siinä samalla tuomittiin koko poimintahakkuisiin perustuva eri-ikäisrakenteiskasvatus. Tämän paljon julkisuutta saaneen julkilausuman perusteella metsän jatkuva kasvatus estettiin vuosikymmeniksi.

Metsälakia aletaan tulkita yksipuolisesti

Yksityismetsätalouden ohjauksesta vastannut Keskusmetsäseura Tapio käytti metsälain väljää kirjausta metsänkasvatuksen tavasta hyväkseen ja järjesti syksyllä 1949 tilaisuuden, jossa parikymmentä metsäalan vaikuttajaa sopi metsälain luontaisen uudistamisen tiukemmasta tulkinnasta, joka ohjaisi vahvemmin avohakkuisiin. Eduskunta ohitettiin ja lakia ryhdyttiin tulkitsemaan ministeriön ja muiden metsäorganisaatioiden päätöksillä. Tätä tulkinnan muutosta metsäntutkija Lauri Vaara on pitänyt Suomen oikeushistorian suurimpana kansalaisten omistusoikeuteen kohdistuneena loukkauksena.

Vuonna 1952 Metla julkaisi Metsälehdessä vetoomuksen avohakkuiden ja istuttamisen puolesta – tosin vailla tieteellistä tutkimustietoa ja seuraavana vuonna metsänhoitolakikomitean mietinnössä todettiin puuntuotannon tehostamisen tavoite. Metsäsektori haki 1950-luvulla lisää oikeutusta avohakkuille ja viljelylle yksittäisistä tutkimuksista tai kokeiluista, joista tehdyt johtopäätökset olivat kyseenalaisia tai puutteellisia.

Metsänomistajilta viedään päätösvalta

Vuonna 1950 metsänomistajille tuli lain mukainen pakko kuulua metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi. Näin metsänhoitoyhdistykset alkoivat suunnitella metsänkäsittelyä kaikissa yksityismetsissä. Kun metsänomistajat eivät halunneet alistua kannaltaan kielteiseen metsänhoidon muutokseen, niin se toi haasteita käräjille ja heitä tuomittiin metsänsä hävittämisestä, jolloin omaan metsään ei saanut enää koskea määräajan sisällä. Suurimmillaan tällaisten yksityismetsien määrä oli jopa 100 000 hehtaaria vuodessa.

Metsänviljelyä valtion rahalla

Vuonna 1964 astui voimaan laki metsänviljelyn edistämisestä ja 1965 käynnistettiin metsätalouden rahoitusohjelma MERA, joka kannusti valtion rahalla avohakkuisiin ja viljelyyn. Vuonna 1969 ehdotettiin jopa luontaisesta uudistamisesta luopumista kokonaan. Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Viljo Holopaisen 1960-luvulla alaan vaikuttava näkemys oli, että talonpoikainen yksityismetsätalous on Suomen metsätalouden suurin ongelma, josta tuli päästä eroon tekemällä yksityismetsistä riittävän suuria kokonaisuuksia.

Puunkorjuu koneellistui vauhdilla 1960-luvun kuluessa siirtyen metsäkoneille, jotka vaativat laajoja avohakkuualoja ympärivuotisesti. Samalla metsänhoitoyhdistykset, metsälautakunnat (metsäkeskukset) ja Tapio kasvattivat itselleen viljelymetsätaloudesta hyvän bisneksen metsänhoitopalveluilla ja taimikaupalla. 1980-luvulla piirimetsälautakunnat ja Tapio tuottivat yli 80 % yksityismetsissä käytettävistä taimista.

Kritiikki avohakkuita kohtaan voimistuu

Vallitseva voimaperäinen metsätalous kyseenalaistettiin 1970-luvulla, jolloin haastattelututkimuksen mukaan jopa 80 % kansalaisista suhtautui kriittisesti käytössä olleisiin metsänhoitomenetelmiin. Luonnonsuojeluliike kritisoi avohakkuita ja muuta voimaperäistä metsätaloutta 1960-luvulta alkaen, ja kritiikki voimistui vahvasti 1970-luvulla, jolloin avohakkuita tehtiin Suomessa suurimmillaan 161 000 hehtaaria vuodessa. Suomen luonnonsuojeluliiton metsäpoliittisessa ohjelmassa 1977 esitettiin vaihtoehtoja metsätalouden harjoittamiseen. Luontaisen uudistamisen osuus oli noina vuosina pudonnut alle 20 prosenttiin.

Myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK oli aktiivinen: järjestö kirjelmöi Tapiolle jo vuonna 1971 huolestaan yksipuolisen metsänviljelyn johdosta. Vuonna 1978 MTK arvosteli keskitettyä puunkorjuuta metsänomistajan talouden näkökulmasta: metsäteollisuus on tuonut suuret korjuukoneet, jotka tekevät suuret avohakkuut ja jonka jälkeen avohakkuut pitää uudistaa keinollisesti. Avohakkuuta seuraa maanomistajan kannalta pitkä ja kallis metsän uudistamisen ja hoidon vaihe. Kritiikistä huolimatta mitään muutosta ei tapahtunut.

Luonnonmukaisempaa metsänhoitoa vaatinut Suomen yksityismetsänomistajien keskusliitto pyysi vuonna 1980 Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) metsänhoidon professori Erkki Lähdettä kertomaan metsänhoidon vaihtoehdoista, jolloin hän käytti ensimmäistä kertaa termiä jatkuva kasvatus tarkoittaen metsän jatkuvasti peitteisenä säilyttävää metsänhoitoa. Esitelmä raivostutti muun muassa tehometsätalouden tunnetun puolestapuhujan Metlan metsänarvioimistieteen professori Kullervo Kuuselan. Tästä alkoi pitkä kamppailu jatkuvasta kasvatuksesta.

Jatkuvan kasvatuksen tutkiminen alkaa

Metsän peitteisenä säilyttävää metsänhoitoa esiteltiin alan suomalaisessa oppikirjassa vielä vuonna 1949, mutta sitten sen tutkiminen ja kehittäminen käytännössä loppuivat 30 vuodeksi. Luonnonmukaisen metsänhoidon koulukuntaa edustanut Erkki Lähde ehdotti Metlassa 1970-luvun lopulla luonnonmukaisia metsänkäsittelymenetelmiä sisältävää vertailevaa pitkäaikaistutkimusta. Ehdotus sai ristiriitaisen vastaanoton, mutta Metlan hallituksen hyväksynnällä Lähde kollegoineen aloitti 1980-luvun alussa jatkuvaa ja jaksollista kasvatusta vertailevan tutkimuksen nimellä ”Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus metsäekosysteemin rakenteeseen”, joka myöhemmin nimettiin ”Varttuneen metsän metsänhoidollisen käsittelyn vaihtoehdot”.

Metlassa koettiin suurta epäluuloa tätä tutkimusta kohtaan. Metsäntutkimuksen ja metsäammattilaisten vankkumaton paradigma tuntui olevan, että jaksollinen kasvatus alaharvennuksineen, avohakkuineen ja istutuksineen olisi taloudellisin kasvatustapa, vaikka eri menetelmiä ei oltu edes vertailtavasti tutkittu.

Tehometsätaloutta kohtaan voimistunutta kritiikkiä metsäsektori yritti hillitä Metsän Vuosi 1983 -teemavuodella, mutta se tarjosi myös tilaisuuden nostaa metsänhoidon vaihtoehdot esille, kuten ”Tämä vihreä kullan maa” -kirjassa tehtiin jatkuva kasvatus mukaan lukien. Osana Mikkelin ekoläänihanketta Lähde kollegoineen laati Mikkelin ekoläänin vaihtoehtoiset käsittelymallit -julkaisun (1985), jonka tosin piirimetsälautakunta hautasi.

Metla lakkauttaa jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen

Metlassa jatkuvan kasvatuksen tutkimus koettiin uhkaksi vallitsevalle metsänhoidon linjalle. Jatkuvan kasvatuksen tutkimushankkeesta teetettiin useita tarkastuksia – tavallisesti menetelmän puutteellisella tuntemuksella. Vuoden 1985 evaluoinnin epämääräisiin tuloksiin vedoten Metlan ylijohtaja Aarne Nyyssönen kielsi 1988 jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen kenttäkokeiden perustamisen Metlan maille.

Lähteen mukaan Metlan johto oli tässä vaiheessa tietoinen jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen hyvistä tuloksista, mutta koska menetelmä oli ilman tutkimusta jo julkisuudessa leimattu metsän vajaapuustoisuutta ja -tuottoisuutta edistäväksi, niin tilanne oli Metlalle kiusallinen.

Vuonna 1989 aloittanut Metlan ylijohtaja Eljas Pohtilan agendalla oli lopettaa jatkuvan kasvatuksen tutkimus. Pohtila määräsi jatkuvan kasvatuksen tutkimushankkeen jo kuudennen kerran tarkastettavaksi. Tarkastuksen suorittaneella tutkimusjohtaja Jari Parviaisella ei ollut alaan liittyvää asiantuntemusta ja hän oli etukäteen julkisuudessa ottanut kielteisen kannan menetelmään.

Koska tarkastuksen lopputulos oli jo ennalta päätetty, niin sen laadulla ei ollut väliä. Tarkastusraportin suosituksen mukaisesti Metlan hallitus päätti lopettaa tutkimuksen, vaikka hallituksen jäsenet eivät olleet tutustuneet hankkeen asiapapereihin, eivätkä kuulleet hankkeen tutkijoita.

Metlan johto osoitti jatkuvan kasvatuksen vastustajana tunnettu professori Kari Mielikäisen aloittamaan uudet tutkimukset jatkuvan kasvatuksen kohteilla, kuten myös valmistelemaan Lähteen ryhmälle kuuluneen Suomussalmen ekokunnan vaihtoehtoiset metsänhoidon mallit -tutkimuksen. Lähde pyysi turhaan maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) puuttumaan Metlan hallinnon epäasialliseen toimintaan.

Lakkautuspäätöstä pönkitetään julkilausumin

Jatkuvan kasvatuksen tutkimushankkeen vainoaminen sai yhä oudompia piirteitä. Metlan johto vaikuttaa olleen liikkeellä suurella epävarmuudella ja heppoisin perustein. Lopettamistuomion antaneelle Parviaisen raportille haettiin nimittäin tukea Metlan henkilökuntayhdistyksiltä, Suomen Metsätieteelliseltä Seuralta ja Metlan professoriryhmittymältä, joita pyydettiin antamaan tarkastusraporttia tukeva julkilausuma.

Koska asia vaikutti kiistanalaiselta, niin Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) työryhmä perehtyi vielä asiaan, mutta se ei johtanut muutosehdotuksiin, joskin Eero Paloheimo (vihr) ei hyväksynyt työryhmän johtopäätöksiä, vaan totesi päätöksen perustuvan vain ennakkoluuloihin.

Tutkimushankkeen lopettamispäätöksestä huolimatta Lähde kollegoineen pystyi jatkamaan tutkimustaan, sillä he tekivät koealoilla myös muuta tutkimusta, eivätkä kaikki koealat sisältyneet tehtyyn tarkastukseen. Metlan johto tosin kielsi vuonna 1993 lähes koko Metlan henkilökuntaa liikkumaan koemetsissä ilman heidän lupaansa.

Metsälain tulkinta yhä ongelmana

Vuosikymmeniä voimassa ollut yleisluontoinen yksityismetsälaki takasi lakia valvoville organisaatioille yhä itsenäiset ja suvereenit tulkintamahdollisuudet. Tulkinnanvaraisuus oli luonut metsänhoitoa ohjanneille organisaatioille ylivallan yksityisten metsänomistajien metsiin. Oikeudenkäyntejä avohakkuusta ja viljelystä kieltäytyviä metsänomistajia vastaan käytiin yhä 1980-luvulla ja vasta vähitellen alkoi metsälain ja metsänhoito-ohjeiden väljemmän tulkinnan aika.

Voimakkaasti lisääntynyt arvostelu yksipuoliseen metsänkäsittelyn ohjaukseen sai aikaan sen, että keskusmetsälautakunta Tapio laati 1989 yksityismetsien metsänhoitosuositukset, joissa korostettiin metsänomistajien omien arvostusten tärkeyttä ja todettiin puuston kasvattamisen eri-ikäisenä mahdolliseksi joillain erikoiskohteilla. Käytäntöön nämä metsänhoitosuositukset siirtyivät hitaasti, sillä metsäammattilaisten muutosvastarinta oli suuri.

Muutos alkaa

Tutkimuksista riippuen 70–80 % suomalaisista suhtautui avohakkuisiin kielteisesti 1980-luvulla. Myös puolueissa alettiin havahtua ongelmaan ja SDP:n maaseutupoliittisessa ohjelmassa 1987 esitettiin metsien käsittelyn nykyistä vapaampaa ekologisten olosuhteiden ja metsänomistajien toivomusten mukaista metsänhoitoa.

Aika alkoi muuttua viimein myös Metlassa, sillä Metlan omassa julkaisusarjassa julkaistiin 1999 Erkki Lähteen, Olavi Laihon ja Yrjö Norokorven artikkeli ”Ekometsänhoidon perusteet ja mallit”. Tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen oli todennut, että sellaiselle on kysyntää, eikä Metlalla ole siihen liittyen mitään muuta esitettävää. Näin siitä huolimatta, että Kari Mielikäisen oli pitänyt jatkaa tutkimusta Lähteen ryhmältä kiellettyjen koekenttien parissa jo vuonna 1990.

Metsälaki uudistetaan

Ministeriöiden vuonna 1994 valmistuneessa metsätalouden ympäristöohjelmassa todettiin metsälainsäädännön päivitystarve, ja uusi metsälaki astui voimaan 1997. Se rakentui kuitenkin yhä lähestymistapaan, jossa metsää hakataan metsikkökohtaisesti, eikä jatkuva kasvatus vieläkään tullut lailliseksi. WWF kritisoi lakimuutosta, kun avohakkuita ei vieläkään rajoitettu.

Tosin metsälain erikoishakkuupykälä mahdollisti hakkuun kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Tämän tapaista joustoa oli yksityismetsälakikomitea ehdottanut jo vuonna 1971, sekä niin ikään Metsätalouskomitea totesi asian ajankohtaiseksi vuonna 1981.

Metsälakiin liittyvissä poikkeuksissa, maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä metsälain soveltamisessa ja sen muutoksissa ja valvonnan kasvanut joustavuus mahdollistivat vähitellen poiminta- ja pienaukkohakkuiden toteuttamisen ilman syytettä metsälain rikkomisesta, mutta asia oli edelleen hataralla pohjalla lain tulkinnassa.

Takapakkia kehityksessä tuli maa- ja metsätalousministeriön valmistelemassa kansallisessa metsäohjelmassa 1999, joka keskittyi hakkuisiin kannustamiseen ja metsätalouden tukirahoihin.

Mielenkiinto jatkuvan kasvatusta kohtaan kasvaa

Asian ympärillä tapahtui vähitellen lisää: jatkuvaan kasvatuksen edistämiseen keskittynyt Ekometsätalouden liitto perustettiin 1997 ja ensimmäinen metsän jatkuvan kasvatuksen oppikirja julkaistiin 2000. Vuonna 2007 perustettiin ensimmäinen jatkuvaan kasvatukseen keskittyvä metsäpalveluyritys, Innofor Oy.

Vuoden 2009 tutkimustulosten mukaan 69 % suomalaisista ei hyväksy avohakkuita ja pari vuotta myöhemmin Metlan tutkimuksessa selvisi että 80 % metsänomistajista suhtautuu kiinnostuksella jatkuvaan kasvatukseen. Metsäntutkimuslaitokselta ilmestyi viimein oppikirja avohakkuuttomasta metsänhoidosta vuonna 2010.

Jatkuva kasvatus laillistetaan

Aika oli kypsä lopulta myös poliittisella tasolla ja Sirkka-Liisa Anttilan (kesk) ministerikaudella maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2010 työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää ja arvioida millä tavoin metsien käsittelyn menetelmiä tulee monipuolistaa ottaen huomioon metsänomistajien tavoitteet.

Tämä muutostyö alkoi seuraavana vuonna ja jatkuvan kasvatuksen salliva metsälaki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Jaksolliselle metsänkasvatukselle vaihtoehtona olevasta menetelmästä laissa käytetään nimitystä eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus. Metsänhoitoyhdistysten pakkojäsenyys vuorostaan poistui vuoden 2015 alusta.

Valinnan vapaus on vihdoin siis voimassa metsänkäsittelytavan suhteen, mutta seuraava askel on vielä saada metsäammattilaiset neuvomaan menetelmän käyttöönottoa metsänomistajille. Siinä näyttää olevan suuria puutteita, sillä WWF:n keväällä 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan vain puolet metsänomistajista oli kuullut metsäneuvojaltaan jatkuvasta kasvatuksesta, vaihtoehdosta avohakkuulle.

Keskeisin kirjallisuus

Appelroth, E., Heikinheimo, O., Kalela, E. K., Laitakari, E., Lindfors, J. & Sarvas, R. 1948. Julkilausuma. Metsätaloudellinen Aikakauslehti 11/1948.

Borg, P. 2008. Monimuotoisuuden aika. Luonnonnähtävyyksistä Naturaan. Suomen Ympäristösuunnittelu Oy.

Elo, K. (toim.) 1983. Tämä vihreän kullan maa. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy.

Jalonen, R., Hanski, I., Kuuluvainen, T., Nikinmaa, E., Pelkonen, P., Puttonen, P., Raitio, K. & Tahvonen, O. 2006. Uusi metsäkirja. Gaudeamus.

Keto-Tokoi, P. & Kuuluvainen, T. 2011. Suomalainen aarniometsä. Maahenki.

Kumela, H. & Hänninen, H. 2011. Metsänomistajien näkemykset metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamisesta. Metlan työraportteja 203.

Kuuluvainen, T. Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M., Salpakivi-Salomaa, P. (toim.) 2004. Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita.

Lähde, E. 1989. Vastine tutkimusjohtaja Jari Parviaisen tarkastusraporttiin varttuneen metsän metsänhoidollisen käsittelyn vaihtoehdot tutkimuksesta. Metsäntutkimuslaitos.

Lähde, E. 2015. Suomalainen metsäsota. Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun. Into Kustannus.

Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2000. Hyvän metsänhoidon opas. Ekometsätalouden liitto ry & Rakennusalan kustantajat RAK.

Maa- ja metsätalousministeriö 2011. Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen. MMM:n julkaisuja 1/2011.

Parviainen, J. 1989. Tarkastusraportti ”Varttuneen metsän metsänhoidollisen käsittelyn vaihtoehdot” -tutkimus. Metsäntutkimuslaitos.

Roiko-Jokela, H. (toim.) 1997. Luonnon ehdoilla vai ihmisen arvoilla. Polemiikkia metsiensuojelusta 1850–1990. Atena Kustannus.

Savolainen, J. (toim.) 1997. Metsälaki perusteluineen. Edita.

Valkeapää, A., Paloniemi, R., Vainio, A., Vehkalahti, K., Helkama, K., Karppinen, H., Kuuluvainen, J., Ojala, A., Rantala, T. & Rekola, M. 2009. Suomen metsät ja metsäpolitiikka – Kansalaisten näkemyksiä. Tutkimusraportteja 55, Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos.

Valkonen, S. 2017. Metsän jatkuvasta kasvatuksesta. Metsäkustannus & Luonnonvarakeskus.

Valkonen, S., Sirén, M, & Piri, T. 2010. Poiminta- ja pienaukkohakkuut – vaihtoehtoja avohakkuulle. Metsäkustannus.

Viitala, J. 2003. Metsätalouden vihreä muutos. Tietosanoma Oy.